Fast fragt kr. 48,- uanset hvor meget du lejer - altid gratis returfragt!

Handels- og leveringsbetingelser

Betingelser og vilkår for abonnementer på Lejenleg.dk

Ved købers godkendelse af køb hos Lejenleg på hjemmesiden www.lejenleg.dk, er køber bekendt med betingelser og vilkår for abonnementer og accepterer disse. Det skal bemærkes af køber, at følgende betingelser og vilkår skal accepteres af kunden, før køb af abonnementer hos lejenleg.dk:

Generelle Oplysninger

Juridisk navn: Lejenleg
Organisationsform: PMV
CVR: 30098773
Adresse: Egevej 52, Odense V
Email: info@LejenLeg.dk
Etableringsår: 01.05.2020

Priser

Det skal bemærkes, at alle angivne priser hos Lejenleg er inkl. moms.LejenLeg forbeholder sig retten til at ændre i de angivne priser ved trykfejl eller skattejusteringer.

Betaling

Det skal bemærkes, at månedlige betalinger vil blive trukket på købers tilmeldte betalingskort. Første månedlige abonnementsbetaling, vil automatisk blive trukket på købers tilmeldte betalingskort, ved den første levering fra LejenLeg, som består af bekræftelse af køb af abonnement via mail. Efterfølgende vil samme beløb automatisk blive trukket hver måned.

Fortrydelsesret

Abonnementet kan fortrydes inden 14 kalenderdage fra leveringsdatoen for den første levering, uden begrundelse. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag køber har modtaget bekræftelse af køb af abonnement via email. Meddelelse om fortrydelse skal sendes til info@LejenLeg.dk. Såfremt køber vælger at benytte sig af sin fortrydelsesret, skal dette fremgå tydeligt i mailen eller tydeligt i brev sammen med pakken, såfremt køber på tidspunkt af fortrydelse har modtaget lånt legetøj, på postadressen:

LejenLeg  
Egevej 52
5200 Odense V

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give LejenLeg tydelig meddelelse om dette.

Refundering

Hvis køber fortryder sit køb, får køber naturligvis det beløb som denne har indbetalt til LejenLeg retur. I tilfælde af en værdiforringelse, som køber hæfter for, fratrækkes denne i købsbeløbet. Såfremt køber benytter sin fortrydelsesret inden for den givne fortrydelsesfrist, refunderer LejenLeg alle betalinger modtaget fra køber i forbindelse med abonnementet, herunder leveringsomkostninger (med den leveringsform som LejenLeg tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor LejenLeg har modtaget meddelelse om købers fortrydelse af abonnementet. LejenLeg gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at køber ikke bliver pålagt yderligere gebyrer eller afgifter som følge af refunderingen.

LejenLeg kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil LejenLeg har modtaget lånt legetøj retur, med mindre køberen inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret det til:

LejenLeg
Egevej 52
5200 Odense V

Returnering

Såfremt lånt legetøj allerede er modtaget ved fortrydelse og fortrydelse er sket inden for fortrydelses datoen, skal dette returneres til afsenderens adresse, uden unødig forsinkelse og senest 14 kalenderdage fra datoen for oplysning om fortrydelse. Omkostninger forbundet med returneringen, herunder porto, skal køber selv betale. Ved returnering er køber ansvarlig for, at lånt legetøj er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for det lånte legetøj fra tidspunktet for dets levering.

Opsigelse

Opsigelse kan ske skrifteligt til info@LejenLeg.dk. Medlemskabet er løbende og skal opsiges, når du ikke ønsker det længere. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab til udløbet af en abonnementsperiode. Din opsigelse træder i kraft når vi modtager det lånte legetøj retur fra dig. Vi sender dig en bekræftelse på opsigelse af medlemskabet, når vi modtager legetøjet. Bemærk, at der går 1-3 hverdage fra du indleverer pakken i en pakkeshop, til vi modtager den.

Ejendomsretten

Den til enhver tid gældende varesortiment hos LejenLeg er LejenLegs ejendom, hvorfor køber gennem sit abonnement blot opnår brugsretten til legetøjet og derfor ikke over for en tredjepart må forsøge legetøjet solgt eller på anden måde søge at råde over denne.

Tilbagelevering af Legetøjet

Køber har ved udløbet af abonnement, at tilbagelevere det fremsendte legetøj i sin helhed. Dette betydende, at køber skal tilbagelevere alle legetøjsdele, som denne har eller er i besiddelse af indtil udløbet af abonnementet.  Køber kan eller må på ingen måde beholde legetøjet eller eventuelle legetøjsdele efter udløbsperioden for abonnementet. Sker dette vil abonnenten automatisk blive opkræve en ekstra måneds abonnement.
Tilbageleveringen skal ske til LejenLeg på adressen:

LejenLeg
Egevej 52
5200 Odense V

Købers ansvar for Legetøjet

Det skal bemærkes, at køber altid bærer ansvaret og risikoen for legetøjet fra leverings- og frem til tilbageleveringstidspunktet. Skulle det gøre sig gældende, at det udleverede legetøj, skulle være bortkommet eller på anden måde gået i stykker, bedes køber eller den af køber angivne tredjepart, straks oplyse dette til LejenLeg.
Køber holdes ikke ansvarlig for et almindeligt slidtage og ved sædvanlig anvendelse af legetøjet. Det skal dog understreges, at køber kan holdes ansvarlig, såfremt det fremsendte legetøj er gået i stykker eller på anden måde bortkommet, i de tilfælde der måtte falde uden for hvad der måtte forstås ved almindelig anvendelse.
Pris ved bortkommet legetøj eller legetøj som er gået i stykker, som ikke måtte forstås ved almindelig anvendelse er legetøjets nypris.

Køber er forpligtet til at kontakte LejenLeg, såfremt legetøjet skulle være blevet beskadiget eller på anden måde bortkommet. Dette kan ske på mailadressen info@LejenLeg.dk

Sælgers ophævelse af medlemskab

Det skal bemærkes, at LejenLeg kan vælge at ophæve abonnementet med øjeblikkelig virkning, såfremt køber væsentligt misligholder sine forpligtelser med LejenLeg (som beskrevet i betingelserne og vilkårene for abonnementer), dette værende i situationer hvor:

i. Køber udebliver med betaling i mere end 5 dage fra forfaldstidspunktet af det pågældende abonnement.
ii. Køber forsømmer sin tilbageleveringspligt, da denne ikke tilbageleverer det fremsendte legetøj i sin helhed, dette også gældende eventuelt legetøjvedhæng. Denne forsømmelse vedrører både løbende tilbageleveringspligt og ved udløbet af abonnementsperioden.
iii. Køber forsømmer sit ansvar for vedligeholdelse af det fremsendte legetøj.
iv. Køber har solgt eller forsøgt solgt det fremsendte legetøj, herunder pantsat legetøjet.

Såfremt LejenLeg ser sig nødsaget til at ophæve abonnementet med køber, skal LejenLeg give køber en frist på minimum 14 dage, til at køber kan udbedre eller rette op på handlinger i strid med betingelserne og vilkårene for abonnementet. Fristen finder dog kun anvendelse, såfremt LejenLeg vurderer, at den pågældende situation kan genoprettes.

Købers pligt ved ophævelse

Skulle det være tilfældet, at abonnementet med køber ophæves, dette værende på baggrund af et af misligholdelsespunkterne, er køber forpligtet til at betale for følgende tilfælde:

i. I tilfælde betalingsmisligholdelse, er køber forpligtet til at betale forfaldne pengekrav, herunder eventuelle rykkere og påløbne renter.
ii. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af sin vedligeholdelsespligt af det fremsendte legetøj, er køber forpligtet til at skulle erstatte legetøjets fulde værdi. Vurderingen af købers vedligeholdelsespligt vil tage udgangspunkt i betingelser og vilkår for abonnementer punkt 12.

Klageadgang

Såfremt køber vil klage over sit køb, skal denne rette henvendelse til Anders Hjortshøj på mailadressen ach@LejenLeg.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan køber indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00.

Force Majeure

Det gør sig gældende, at LejenLeg ikke er ansvarlig for opretholdelse af sine forpligtelser for vilkår og betingelser for abonnementer, såfremt der er tale om en hændelse, som LejenLeg ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges.

Information om databeskyttelse

For at køber kan indgå aftale med LejenLeg, skal følgende oplysninger oplyses:

i. navn
ii. adresse
iii. telefonummer
iv. emailadresse

Alle personlige oplysninger, som oplyses i forbindelse med køb hos LejenLeg, vil blive anvendt til behandling af købers bestilling. Dette gælder oplysninger om købers navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Når der indsamles personoplysninger via hjemmesiden, sikres det altid at det sker ved afgivelse af købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Såfremt køber oplyser LejenLeg om dennes kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse, godkender køber at denne kan kontaktes vedrørende sin ordre.
Personoplysningerne registreres hos LejenLeg og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysninger afgivet til www.Lejenleg.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. LejenLeg opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og transmitterer ej heller kundeoplysninger krypteret. Den dataansvarlige på www.LejenLeg.dk er Anders Hjortshøj.
Køber har altid ret til at få oplyst, hvilket persondata der findes på køber hos LejenLeg, samt hvordan disse anvendes.

Det skal bemærkes af køber, at www.LejenLeg.dk anvender cookies. Ved anvendelse af LejenLeg hjemmeside, godkender køber virksomhedens persondatapolitik. Som registreret hos LejenLeg. Disse rettigheder har køber efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til LejenLeg via email info@LejenLeg.dk.

Ændringer af betingelser og vilkår

Det gør sig gældende, at LejenLeg forbeholder sig enhver ret, til enhver tid at ændre i betingelserne og vilkårene for abonnementerne. Ligeledes tager LejenLeg forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden www.lejenleg.dk. Køber skal i denne sammenhæng bemærke, at ændringer eller tilføjelser vil fremgå af LejenLegs hjemmeside www.lejenLeg.dk, hvorfor det er vigtigt for køberen, at denne regelmæssigt holder sig opdateret. Såfremt der skulle ske ændringer af væsentlig betydning for abonnementer og vilkår, vil disse blive oplyst til køberen på dennes mailadresse. Skulle køber have indsigelser mod den pågældende ændring, vil den pågældende aftale med køber ophøre, hvorfor manglende abonnementsperioder vil blive refunderet.